undefined

Z dbałości o ochronę osób mieszkających lub goszczących w jakimkolwiek budynku przepisy prawa które działają w Polsce, nakładają pewne określone wymagania na każdą bez wyjątków osobę realizującą przedsięwzięcie budowlane o dowolnej skali Wynikają one w głównej mierze z konieczności zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego i usunięcia mogących ewentualnie powstać podczas budowy niedoróbek, jakie mogą się przyczynić do ryzyka katastrofy budowlanej. Jednym spośród takich obowiązków jest konieczność wskazania osoby kontrolującej prace budowlane.

Mówi się w tym przypadku o nadzorach budowlanych, które są zestawem czynności mających na celu prawidłowe, odpowiadające planom, jak również dobrej praktyce budowlanej zapewnienie prawidłowego przebiegu budowy, tak aby obiekt był wolny od usterek. Roboty te nadzoruje inspektor robót budowlanych (więcej w tym temacie). Jest to odpowiednio wytrenowany specjalista, który nadzoruje robotników budowlanych tak, żeby ich czynności były w zgodzie z planem i nie kierowały do powstania wad, które następnie trzeba by było usunąć. Prowadzony przez niego nadzór budowlany jest w interesie zleceniodawcy, bowiem korzyści z niezatrudniania inspektora nadzoru mogą być jedynie złudne kiedy potrzeba będzie zreperować usterki, których naprawa może być droga.

Człowiek pełniący obowiązki wynikające z nadzoru budowlanego ma za zadanie poza zadbaniem o racjonalny tok prac budowlanych pod względem technicznym zająć się również zagadnieniem poruczenia stosownych oraz bezpiecznych uwarunkowań pracy dla całej załogi budowlańców jak też uwzględnić bezpieczeństwo osób postronnych, które mogą znaleźć się na placu budowy. Wynika to bezpośrednio z wskazań zawartych w stosownych normach regulujących wszelkie roboty budowlane. Człowiekiem tym może być zarówno człowiek zatrudniony przez przedsiębiorstwo budowlane, które realizuje przedsięwzięcie jak też neutralny ekspert wyznaczony przez mocodawcę.